فرماندار، بخش مرکزی، پروژه، بررسی

روند اجرای پروژه های بخش مرکزی با حضور فرماندار اصفهان و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳