فرماندار، بسیج، ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع)، فرمانده

فرماندار اصفهان تأکید کرد: بسیج بیش از انجام مأموریت های خاص سازمانی برای منطقه تحت پوشش خود می تواند محور هم افزایی، همدلی و هماهنگی بیشتر برای کار ارزشمند و مورد نیاز در این منطقه باشد.

۱۷ تیر ۱۴۰۲