فرماندار، بهداشت محیط، دامداری های شرق، تولید

فرماندار اصفهان تصریح کرد: با راه اندازی این مجتمع، تمامی دامداری های حاشیه شهر به آنجا منتقل می شود که
تأثیر بسزایی در افزایش تولید و حفظ بهداشت محیط خواهد داشت.

۲۵ آبان ۱۴۰۲