فرماندار، تبلیغات، نامزد، انتخابات

فرماندار اصفهان عنوان کرد: برگزار کنندگان انتخابات متعهد شده اند که نسبت به نامزدها بی طرف باشند و هیچگونه جهت گیری علیه فرد یا افرادی نداشته باشند.

۲۱ بهمن ۱۴۰۲