فرماندار، تعزیرات، حکومتی، قوا

فرماندار اصفهان عنوان کرد: پیگیری های خوب، تحلیل واقعیت های موجود در تعزیرات و بهره گیری از ظرفیت های متعدد، باعث ایجاد فضای همدلی بین مسئولین برای رفع مسائل مربوط به تعزیرات گردیده است.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳