فرماندار، تقدیر، پرسنل، ثبت احوال

حضور فرماندار در اداره ثبت احوال و تقدیر از پرسنل خدوم این اداره.

۵ دی ۱۴۰۲