فرماندار، دبیرستان، خیر، نیک اندیش، افتتاح

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اصفهان مهد کارهای خیر و در این زمینه پیشتاز است و خیرین نیک اندیش در عرصه های مختلف اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری را انجام داده اند.

۱۹ اسفند ۱۴۰۲