فرماندار، دیدار، 4قلو، پیگیر

فرماندار اصفهان با ۴قلوهای اصفهانی و والدین آنها دیدار و گفتگو کرد.

۹ آبان ۱۴۰۲