فرماندار، ستاد، مناطق، انتخابات، شعب

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اعضای شعب اخذ رأی باید افرادی مقید، خوش رفتار، محبوب، وجیه، اهل آموزش دیدن، آشنا به مفاهیم فناوری اطلاعات باشند و از انتخاب های فامیلی اکیدا اجتناب و از افراد  سازمانی و عملیاتی بسیج استفاده نشود و از بین بانوان و کارمندان بالاخص حوزه فناوری اطلاعات هم افرادی انتخاب شوند.

۱ آذر ۱۴۰۲