فرماندار، شرکت عمران بهارستان، پروژه، تعاونی مسکن

فرماندار اصفهان به اتفاق مدیرعامل شرکت عمران و شهردار بهارستان، از پروژه تعاونی مسکن فرمانداری بازدید کرد.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳