فرماندار، شعب، تعرفه، بازرسان

فرماندار اصفهان گفت: مشکلی از نظر حضور اعضای شعب و تعرفه های مورد نیاز تا پایان رای گیری نخواهیم داشت.

۱۱ اسفند ۱۴۰۲