فرماندار، شهردار، سیل بند، سیلاب، کلاه قاضی

فرماندار اصفهان به اتفاق شهردار بهارستان از محل سیل بندهای خاکی بهارستان بازدید کرد.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳