فرماندار، شهرداری، کمیته مشارکت، اقدامات رسانه ای

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اقدامات رسانه ای مجموعه های شهرداری در حوزه های مجازی و تبلیغات محیطی قابل تعمیم است که می توانی در شهرهای دیگر نیز از آنها استفاده کنیم.

۱ بهمن ۱۴۰۲