فرماندار، شهید گمنام، دفن، هیأت امنا

فرماندار اصفهان تأکید کرد: باید هیأت امنایی برای شهدای گمنام دفن شده تشکیل دهیم.

۲۸ خرداد ۱۴۰۲