فرماندار، شورای اداری، شعب سیار، مستقر

فرماندار اصفهان عنوان کرد: شعب سیار در منطقه ۱۶ مستقر می شود و دستگاه هایی که نیازمند شعب سیار هستند می توانند با مدیر این منطقه مرتبط شوند.

۱۸ بهمن ۱۴۰۲