فرماندار، شورای نگهبان، هیأت نظارت، صلاحیت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: افرادی که صلاحیت آنان احراز و یا تأیید نشده است، می توانند تا تاریخ ۲۴ آبان ماه اعتراض خود را به هیأت نظارت شورای نگهبان استان به صورت مجازی و تنها از طریق نشانی الکترونیکی https:keshvar.moi.ir  در قسمت《میز خدمت شورای نگهبان (سامانه داوطلب) اعلام نمایند.

۲۰ آبان ۱۴۰۲