فرماندار، مانور، سیل، لحظه صفر، آمادگی

مانور لحظه صفر سیل با حضور فرماندار اصفهان در محل باغ فدک اجرا شد.

۴ مهر ۱۴۰۲