فرماندار، مدارس، عمرانی، سال تحصیلی

فرماندار اصفهان تأکید کرد: دستگاه های ذی ربط بایستی نسبت به رفع مشکلات مربوط به انشعابات مدارس نوساز تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، اقدام نمایند.

۲۱ شهریور ۱۴۰۲