فرماندار، مسئولین مناطق، نمایندگان فرماندار، ایمنی، شیوه نامه

فرماندار اصفهان عنوان کرد: ایمنی شعب اخذ رأی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

۱۰ اسفند ۱۴۰۲