فرماندار، مسکن، پروژه 174واحدی، فرهنگیان

فرماندار اصفهان از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه ۱۷۴ واحدی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان قرار گرفت.

۱۰ دی ۱۴۰۲