فرماندار، مشارکت، نظارت، امنیت، اجرا

فرماندار اصفهان عنوان کرد: مشارکت از طریق تبیین، شبکه سازی و اینکه مردم به این باور برسند که رأی آنها اثرگذار است، محقق می شود.

۱۳ مهر ۱۴۰۲