فرماندار، معلم، تعالی، پیشرفت، رسالت

فرماندار اصفهان تصریح کرد: آحاد مردم بایستی در هفته بزرگداشت مقام معلم، با حضور در مدرسه فرزند خود، مراتب سپاس و قدردانی خودشان را از معلمان اعلام نمایند.

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳