فرماندار، ملاقات مردمی، دوشنبه، لغو

برنامه ملاقات مردمی این هفته دوشنبه ۱۲ تیر ماه فرماندار اصفهان لغو می باشد.

۱۰ تیر ۱۴۰۲