فرماندار، مناطق، ابتکار عمل، پاسخگو

فرماندار اصفهان اظهار داشت: رؤسای ستادهای مناطق بایستی پاسخگو بوده و برای پیشبرد بهتر امور برنامه ریزی و ابتکار عمل داشته باشند.

۲۰ مهر ۱۴۰۲