فرماندار، ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع)، سرهنگ داستانی، سرهنگ راضی

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان، از زحمات سرهنگ پاسدار جواد داستانی تجلیل و سرهنگ پاسدار مجتبی راضی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) معرفی شد.

۲۴ تیر ۱۴۰۲