فرماندار، نماینده فرماندار، رئیس شعبه، شعب

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تنها نماینده فرماندار باید روز برگزاری انتخابات و روز قبل از آن از طریق رئیس شعبه و دیگر اعضا، اقدامات انجام شده را پیگیری نماید.

۲۴ بهمن ۱۴۰۲