فرماندار، نمایندگان فرماندار، انتخابات، شعب

فرماندار اصفهان تصریح کرد: نمایندگان فرماندار در انتخابات باید تعامل و همکاری لازم را با هیأت نظارت و نمایندگان هیأت نظارت در منطقه داشته باشند و نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی نیز با ناظرین شعب تعامل و ارتباط سازنده داشته باشند.

۳ بهمن ۱۴۰۲