فرماندار، نمایندگان فرماندار، مناطق، شعب، انتخابات

فرماندار اصفهان اظهار داشت: نمایندگان فرماندار در شعب موظفند ظرفیت های محله ای که شعبه در آنجا مستقر شده را بررسی، شناسایی و برای افزایش مشارکت همگانی تلاش کنند.

۱۱ بهمن ۱۴۰۲