فرماندار، نیروی انتظامی، تجلیل، کادر

فرماندار اصفهان از کادر انتظامی مستقر در فرمانداری تقدیر کرد.

۳۰ مهر ۱۴۰۲