فرماندار، هادیان، بصیرتی، سیاسی، اعزام

فرماندار اصفهان تصریح کرد: مخاطبین دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی می توانند نقش مؤثری در افزایش مشارکت در انتخابات داشته باشند که بایستی با ارتباط صحیح با آنها این بستر را فراهم سازیم.

۲۱ آذر ۱۴۰۲