فرماندار، هیأت اجرایی، انتخابات، مناطق

فرماندار اصفهان عنوان کرد: بحمد الله با چینشی که انجام داده ایم، کار را به مناطق واگذار کرده ایم که در یک شبکه مردمی بسیار فعال و باانگیزه دنبال می شود و تاکنون موفقیت های بسیار خوبی نیز به دست آورده ایم.

۱۸ بهمن ۱۴۰۲