فرماندار، هیأت اجرایی، مصاحبه، ضرورت

فرماندار اصفهان اظهار داشت: بعضی از داوطلبان در صورت ضرورت به فرمانداری دعوت و به طور حضوری توسط هیأت اجرایی با آنها مصاحبه می شود.

۱۷ آبان ۱۴۰۲