فرماندار، ورزشکاران، هم اندیشی، رویداد، جشن

فرماندار اصفهان تصریح کرد: مجموعه ورزشی شهرداری با همکاری سازمان ورزش و جوانان در ۲۱ منطقه اصفهان در عرصه ورزش با بهره گیری از فضاها و ظرفیت های خوب موجود برای افزایش مشارکت در انتخابات نسبت به شبکه سازی، اقناع سازی، فعالیت های تبلیغی، مجازی و مکتوب، اقدام نمایند.

۱۵ بهمن ۱۴۰۲