فرماندار، پیام، رژیم صهیونیستی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: پیام ۱۳ آبان امسال، پیام ویژه ای به رژیم صهیونیستی است که اگر تو متکی به امریکا هستی، ما امریکا را زیر پا می گذاریم.

۱۴ آبان ۱۴۰۲