فرماندار، چهره به چهره، ساکنین، سپاهان شهر

فرماندار اصفهان به اتفاق مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان با ساکنین سپاهان شهر دیدار و پیگیر مسائل و مشکلات آنان شدند.

۷ بهمن ۱۴۰۲