فرماندار، کانون، زبان، پاسداشت، زبان فارسی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: زبان آموزی با حفظ و پاسداشت زبان فارسی یک ضرورت است چراکه فراگیری زبان های مختلف در انتقال پیام انقلاب اسلامی بسیار تأثیرگذار است.

۵ آذر ۱۴۰۲