فرماندار، کتابخوانی، مقر کتاب

فرماندار اصفهان اظهار داشت: نهاد کتابخانه های عمومی با همکاری مقر کتاب در  هفته کتابخوانی نسبت به تقدیر از کتابخوان های موفق اقدام نمایند.

۳۰ مهر ۱۴۰۲