فرماندار، کشاورزی، زراعت، تحول

فرماندار اصفهان عنوان کرد: ما بایستی با گفتمانی مشترک و واحد به مباحث اساسی و بنیادین کشاورزی که در آن می تواند تحول ایجاد شود بپردازیم.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳