فرماندار، کمیته، آموزش، انتخابات، ابزار آموزشی

فرماندار اصفهان اظهار داشت: هرچه که آموزش بهتر انجام شود، جلوه و نمایش سالم بودن انتخابات بیشتر خواهد بود.

۱۱ بهمن ۱۴۰۲