فرماندار، کمیته، مشارکت ها، دبیران، نهادهای مردمی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: هدف از تشکیل کمیته مشارکت ها در دستگاه های اجرایی، برنامه ریزی با هدف مشارکت حداکثری در انتخابات برای کارکنان، خانواده های آنان و مرتبطین با دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های آنان به صورت مجازی، مکتوب و حضوری است که شیوه انجام آن در دستگاه های اجرایی با یکدیگر متفاوت است.

۱ آذر ۱۴۰۲