فرماندار، کمیته آموزش، منطقه، مربیان

مسئول کمیته آموزش کارگروه امور اجرایی انتخابات شهرستان اصفهان گفت: جلسه هم اندیشی ۱۵ نفر از مربیان آموزش و سرگروه های رایانه در منطقه ۱۴ شهرستان اصفهان برگزار شد.

۲۳ بهمن ۱۴۰۲