فرماندار، گلخانه، محصول، تلاش جهادی، جهاد سازندگی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: گلخانه های ما باید از حالت تک محصولی خارج شود و این مستلزم تلاش جهادی و پژوهش عمیق است.

۲۸ خرداد ۱۴۰۲