فرماندار، گلستان، شهدا، مزار شهدا، فرهنگی

فرماندار اصفهان تصریح کرد: برای ساماندهی موضوعات فرهنگی و بهره گیری از ظرفیت موجود، فعالیت ها و برنامه های گلستان شهدای اصفهان می تواند الگویی برای دیگر نقاط کشور باشد.

۲ آبان ۱۴۰۲