فرمانداری اصفهان، بانوان، جمعیت، مشاوران افتخاری، روستاها

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اگر بخواهیم در مدیریت و برنامه ریزی ها موفق باشیم، بایستی معنویات را در انجام امور فراموش نکنیم.

۳۰ مهر ۱۴۰۱