فرمانداری اصفهان، ثبت، وقایع حیاتی، شناسنامه

فرماندار اصفهان عنوان کرد: دستگاه های متولی مواردی از قانون مربوط به نرخ رشد جمعیت را که اجرا نمی شوند، جمع بندی و جهت پیگیری ارائه نمایند.

۲۶ مهر ۱۴۰۱