فرمانداری اصفهان، معاونت برنامه ریزی، توسعه، محمد احمدی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: تحول در حوزه برنامه ریزی منجر به تحول در نوع نگرش و برنامه ریزی دیگر معاونت ها و ساختارهای مجموعه فرمانداری و بخشداری و همچنین تحول در رویکردهای دستگاه های اجرایی می شود.

۱۱ خرداد ۱۴۰۱