فرمانداری اصفهان، معاون توسعه، برنامه ریزی، مشاغال خانگی، پرونده، بانک های عامل

با حضور معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری اصفهان، روند جذب اعتبارات مشاغل خانگی و تشکیل پرونده متقاضیان و همچنین گزارش بانک های عامل در این خصوص بررسی شد.

۲۳ مهر ۱۴۰۱