فرمانداری اصفهان، کارگروه، گندم، آرد، نان

جلسه کارگروه مدیریت و هدایت ویژه گندم، آرد و نان شهرستان به ریاست احمدی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان برگزار شد.

۲۷ مهر ۱۴۰۱