فرمانداری اصفهان ، محمد علی احمدی ، بحران ، بازار اصفهان ، ایمن سازی ، مانور

فرماندار اصفهان در جلسه کارگروه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان بر شناسایی ظرفیتهای شهرستان برای مقابله با بحران تاکید کرد

۳۱ مرداد ۱۴۰۱