فرماندار اصفهان، احمدی، بیمارستان، دکتر غرضی، بازدید، بخش های مختلف

فرماندار اصفهان عنوان کرد: گفتگو با بیماران و همراهان آنآن، بررسی سیستم نوبت دهی بیمارستان، مدت زمان انتظار بیماران برای نوبت گیری و مدت زمان انتظار آنها برای مراجعه به پزشکان و همچنین بازدید از بخش های مختلف بیمارستان، درمانگاه و دندان پزشکی، ازجمله برنامه هایی بود که در این بازدید، صورت پذیرفت.

۱۵ تیر ۱۴۰۱